Документи

СОУ Перо наков

 


https://drive.google.com/file/d/1G9zXI-0Q3rypz56pfIuOLrmCv_67ppEp/view?usp=sharing 

 


https://drive.google.com/drive/folders/170BGveHu-f6zWc1O0EiRy4R3UaMWUMnX?usp=sharing 

 

 

Годишен извештај за 2021

1  2  3   

Извештај од пописни комисии 2021

4

 

Годишен извештај за 2020 согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

strana prva     strana vtora

 

 

• Завршна сметка 2017

Завршна сметка 787

Завршна сметка 903

 

• Завршна сметка 2018

Биланс на приход и трошоци

Биланс на приход и трошоци 1

Биланс на состојба

Структура на приходи по дејности

 

• Финансиски извештај 2020

 

Финансиски извештај 787-2020

Финансиски извештај  903-2020

ПЕРО НАКОВ  903-2020

 

 

 

• Финансиски извештај 2021

 

Завршна сметка 787-2021

Завршна сметка  903-2021

Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search