Активности

СОУ Перо наков

 

СОУ,,Перо Наков ” Куманово

ПРОГРАМА

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 

Il година

Техничар за изработка на облека,

                                                                                         Техничар за дизајн на облека

                                                                         Техничар за моделирање на облека

 

Текстилно-кожарска/ Текстил, кожа и слични производи

 
 

Куманово,  2021 г.

 1. БРОЈ НА ДЕНОВИ ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА: 15
 1. СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

Реден број

Модуларни единици

Конкретни цели/ Резултати од учење

Резултати од учење што може да се постигнат кај работодавачот

 1. 1.

Планирање и

организирање

на активности

-        Следи упатства и процедури за работа од ментор, инструктор

-        Чува опрема и материјали

-        Разликува мерки и средства за заштита при работа

 
 1. 2.

Конструкциска подготовка

-        Презентира самостојно скицирани модели на облека и постелнина

-        Користи табели со системи на ознаки на големински броеви за модели од облека

-        Правилно зема главни мери за пресметување на помошните мери при конструкција на основен крој

-        Конструира основен крој на поедноставни модели од облека и постелнина рачно и компјутерски

-        Моделира основен крој на поедноставни модели од   облека и постелнина

-        Изработува кројни делови

-        Формира кројна слика

-        Анализира кројна слика

-        Утврдува потрошувачка на материјал

 
 1. 3.

Оперативна подготовка

-        Набројува елементи за техничко-технолошка документацаја

-        Познава начин на изработка на техничко-технолошка документација

 
 1. 4.

Технолошка подготовка

-        Изработува план на операциите за работа

-        Изработува технолошки лист

-        Чита работни налози

-       

 1. 5.

Процес на кроење

-        Постила материјал во кројни наслагa

-        Бележи грешки на материјалот

-        Пренесува кројна слика на кројнa наслаги

-        Рационално искористува материјал за кроење

-        Определува средства за грубо и фино кроење во зависност од видот на материјалот и дебелината на кројната наслага

-        Крои кројна наслага (грубо и фино) соприменана соодветни средства за работа

-        Нумерира искроени делови

-        Комплетира искроени делови

-        Применува термофиксирање на искроените делови

-        Согледува причини и последици од неправилно користење на средствата за кроење

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

-       

 1. 6.

Термофисирање

-        Анализира параметри на термофисирање

-        Идентификува преси за термофисирање

-        Учестува во вршење на постапка за термофисирање

 
 1. 7.

Процес на шиење

-        Идентификува видови машини за шиење во конфекциската работилница

-        Разликува основни делови од машините за шиење и нивна функција

-        Избира игли и конци за машинско шиење согласно текстилниот материјал

-        Избира машински бодови во зависност од текстилниот призвод

-        Поставува игла и воведува конец во машините за шиење

-        Ракува со машини за шиење

-        Изработува прави, криви и заоблени линии

-        Согледува причини и последици од неправилно однесување со средствата за работа

-        Отстранува мали прекини при работа

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

-       

 1. 8.

Специјални машини за шиење, шивачки автомати и агрегати

-        Разликува специјални машини/автомати/агрегати во конфекциско производство

-        Разликува бодови на различни специјални машини/автомати/агрегати

-        Ракува со специјални машини/автомати/агрегати

-        Поставува игла/ и воведува конец во специјални машини/автомати /агрегати

-        Познава сигурносни мерки при работа со специјални машини/автомати/агрегати

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

-        Отстранува мали прекини при работа

-       

 1. 9.

Меѓуфазно пеглање

-        Распеглува текстилни меѓупроизводи

-        Регулира температурен режим во зависност од вид на материјал

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

 
 1. 10.

Изработка на облека со готови шаблони

-        Правилно ги поставува кројните делови на кројна наслага

-        Црта кројни делови на кројна наслага

-        Крои по обележаните кројни делови

-        Нумерира кројни делови

-        Комплетира искроени делови

-        Применува термофиксирање на искроените делови

-        Изработува поедноставни модели од облека

-        Чисти конци

-        Пакува готови производи

-        Одржува хигиена на работното место

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

 
 1. 11.

Деловна комуникација

-        Соработува со ментор, инструктор, вработени почитувајќи го Кодексот на

-        однесување

-        Ефективно комуницира со клиенти

Применува деловен бонтон и етика на работно место

 
 1. НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА
 1. 3.1.Состав на работната група:
  1. Викторија Крстевска
  2. Фросина М.Цветковска
  3. 3.2.Почеток на примена на програмата:     Учебна 2020 / 2021 година
 1. ОДОБРЕНА ПРОГРАМА ОД ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО

Директорот на установата за стручно образование СОУ,, Перо Наков ‘‘, Куманово

                                                                                                           

ја одобри примената на програмата за феријална практика.

                                          Директор

                                       Мила Ж.Димковска                                                                     М.П.

 

 

СОУ : „ Перо Наков “ – Куманово

 

ПРОГРАМА

 

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 

II година

 

Образовен профил,квалификација: Бизнис администратор,Економски техничар

 

Сектор: Економија,право и трговија

 

Куманово, 2021 година

 

Број на денови за феријална практика :10

 

СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

 1. 1.
 2. 2.

Запознавање со услови за изведување на феријална пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

-Разликува елементи на план за безбедност и заштита при работа

-Почитува позитивни правни прописи за изведување на феријална практика

-Разликува организациска клима и култура кај работодавачот.

-Изработува дневник за феријална практика

 

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

 

Претприемништво,иновации и е-бизнис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Идентификува елементи на претприемништво

- Предлага различни методи и концепти на претприемничко однесување

- Препознава, опишува активности на креативноста на претприемачот,како и придобивки од истата

- Елаборира фази(чекори) на иновативен процес

- Разликува видови на иновации

- Идентификува елементи на креативноста кај сопственикот на бизнисот

- Објаснува конкретна бизнис идеја и анализира можности за нејзина остварливост

- Објаснува значење на современи дигитални технологии

- Опишува начин на функционирање на   современи социјални медиуми и дигитален маркетинг

- Демонстрира употреба на електронска и мобилна трговија и банкарство

 

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО   ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

3

Водење на деловни книги и сметководствени настани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

-Анализарење и препознава сметководствен настан

-Објаснува влијание на настаните врз билансот на состојба

-Идентификува начини на евидентирање на настани на сметки

-Демонстрира правила за евидентирање на сметки на средства, извори на средства, приходи и расходи

-Отвора сметки врз основа на билансот на состојба

-Утврдува и објаснува функции на салдо на сметки

-Идентификува елементи на различни форми на сметки

- Разликува хронолошка, систематска и аналитичка евиденција

- Анализира формална исправност на документи

- Препознава   евидентрирање во дневник и негови карактеристики

- Врши прием, прегледување и заведување на документи во претпријатието

- Распоредува, обработува, здружува документи и врши нивно испраќање.

 

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

4

ПРАВА И ОБВРСКА НА РАБОТНИКОТ И КОНТРОЛА

И   НАДЗОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Разликува јавни служби и администрација

- Разликува и применува општи, конретни и реални акти во работењето на претпријатието каде се изведува феријална практика

- Идентификува и разликува решение, наредба, одлука,упатсво како акти и прописи на администрацијата во претпријатието каде се изведува пракса

- Идентификува административно -правен однос и правна норма во деловното работењето

- Примената на принципот на хиерархија   во организација на работата

- Идентификува субјекти на надзор и контрола на работењето   на претпријатието

- Анализира улога и овластување на   инспекциски органи

- идентификува случи кога може да биде ограничено правото на слобода на работникот

- идентификува и применува право на рамноправност и еднаквост на секој   работник во претпријатието

- ја образложува должноста за плаќање на данок и други јавни давачки на секое правно и физичко лице

 

 

 

2.НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

 

2.1.Состав на работната група:

 

     1.Коста Тасев

 

       2.Сунчица Деспотовиќ

 

       3.Марина Златковска

 

       4.Мартина Крстевска

 

       5.Елена Кипријановска

 

2.2.ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА:     Учебна 2020/2021

 

 

СОУ,,Перо Наков‘‘, Куманово

ПРОГРАМА

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 

II година

Техничар за обувки

Текстил, кожа и слични производи

 

Куманово,  април 2021 г.


 1. БРОЈ НА ДЕНОВИ ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА: 15
 2. 1.

2.СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

Реден број

Модуларни единици

Резултати од учење

Резултати од учење што може да се постигнат кај работодавачот

 

Поим и значење на технологијата на обувки

-        Објаснува поим значење на технологија на обувки

-        Анализира обувки според вид,назив,намена,големина и начини на технолошка изработка

-        Презентира различни видови обувки

-        Наведува делови на обувки и објаснува нивна функција

-Објаснува поим технологија и наведува фази во изработка на обувки

-Наведува технолошки фази во изработка на обувки

-Врши поделба на обувки според вид,намена,големина и начин на составување

-Препознава карактеристики и уочува разлика меѓу обувки

-Објаснува функција и значење на одделни делови на готова обувка

 1. 2.

Материјали за изработка на горни делови на обувки

-        Дискутира за материјали за изработка на обувки

-        Врши поделба на материјали за изработка на горни делови според намена

-        Објаснува карактеристики на материјали и наведува предности и недостатоци

-        Наведува видови конци и објаснува нивни својства

-        Покажува примери на материјали,конци и лепила за изработка на горни делови од обувки

-Класифицира материјали за обувки според намена

-Разликува материјали за изработка на горни делови на обувки

-Анализира својства на материјали

-Правилно избира конец според материјалот

-Правилно избира лепило според состав и вид на материјал

 1. 3.

Кроење на горни делови

-        Објаснува насоки на истегнување на природна кожа

-        Дефинира правила за кроење различни видови материјали за обувки

-        Објаснува техники за кроење(рачно и машински)

-        Објаснува техники на вклопување шаблони и штанци за рационално искористување на материјалот

-Врши класификација на кожа

-Одредува насоки на истегнување на кожа

-Идентификува делови на обувки

-Анализира процес на кроење на горни делови на обувки

-Анализира начини на вклопување шаблони и штанц-ножеви

-Рачно и машински крои горни делови на обувки

 1. 4.

Обработка на горни делови

-        Наведува начини на обработка на горни делови

-        Презентира процеси на обработка на горни делови на обувки

-Опишува и одредува техника на тенчење во зависност од начинот на изработка

-Објаснува цел и начин на површинско зајакнување

-Одредува место за површинско зајакнување

-Прави разлика во постапки на обработка на горен дел на обувки во зависност од материјалот

-Препознава машина за соодветна доработка

-Опишува техники на обработка на рабови

-Разликува видови обработени рабови

 1. 5.

Составување на горни делови

-        Наведува начини на составување и нивна примена

-        Презентира машина за шиење и објаснува нејзини карактеристики

-        Наведува основни и помошни делови

-        Презентира машински конци и игли за машинско шиење

-        Демонстрира составување горни делови на обувки со лепење

-Објаснува функција на обична машина за шиење

-Објаснува основни карактеристики на игли,различни видови шевови и нивна примена

-Избира игла за шиење во согласност со дебелина на материјалот и конецот

-Подготвува машина за шиење(вденува горен и долен конец,мести игла)

-Составува горни делови на обувки со лепење

-Составува разни видови горни делови на обувки со шиење

3.НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

3.1Состав на работна група:

 1. Татјана Димитриевска
 2. Зорица Петрушевска
 3. Анета Грујиќ

             3.2 Почеток на примена на програмата:     Учебна 2020/2021 година

 1. ОДОБРЕНА ПРОГРАМА ОД ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО

Директорот на установата за стручно образование СОУ,, Перо Наков‘‘, Куманово

                                                                                                           

ја одобри примената на програмата за феријална практика.

                                        Директор

                                       Мила Жибак Димковска                                                                   М.П.

 

 

 

 

 

 

 

СОУ,,Перо Наков ” Куманово

ПРОГРАМА

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 

IIl година

 

                                                                                         Техничар за дизајн на облека

                                                                        Техничар за моделирање на облека

 

Текстилно-кожарска/ Текстил, кожа и слични производи

 
 

Куманово,  2022 г.

 1. БРОЈ НА ДЕНОВИ ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА: 15
 1. СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

Реден број

Модуларни единици

Конкретни цели/ Резултати од учење

Резултати од учење што може да се постигнат кај работодавачот

 1. 1.

Планирање и

организирање

на активности

-        Следи упатства и процедури за работа од ментор, инструктор

-        Чува опрема и материјали

-        Разликува мерки и средства за заштита при работа

 
 1. 2.

Оперативна подготовка

-        Набројува елементи за техничко-технолошка документацаја

-        Познава начин на изработка на техничко-технолошка документација

-        Изработува оперативна документација( фустан, кошула,панталони)

 
 1. 3.

Технолошка подготовка

-        Изработува план на операциите за работа ( фустан, кошула,панталони)

-        Изработува технолошки лист за фустан, кошула,панталони

-        Чита работни налози

-       

 1. 4.

Термофисирање

-        Учестува во вршење на постапка за термофисирање на фустан,кошула,панатлони

 
 1. 5.

Процес на шиење

-        Избира игли и конци за машинско шиење согласно текстилниот материјал

-        Избира машински бодови во зависност од текстилниот призвод

-        Поставува игла и воведува конец во машините за шиење

-        Ракува со машини за шиење

-        Изработува делови од фустан ,кошула ,панталони

-        Отстранува мали прекини при работа

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

 
 1. 6.

Специјални машини за шиење, шивачки автомати и агрегати

-        Ракува со специјални машини/автомати/агрегати за изработка на фустан ,кошула ,панталони

-        Поставува игла/ и воведува конец во специјални машини/автомати /агрегати

-        Познава сигурносни мерки при работа со специјални машини/автомати/агрегати

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

-        Отстранува мали прекини при работа

-       

 1. 7.

Меѓуфазно пеглање

-        Распеглува текстилни меѓупроизводи

-        Регулира температурен режим во зависност од вид на материјал

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

 
 1. 8.

Изработка на облека со готови шаблони за панталони

-        Крои по обележаните кројни делови

-        Нумерира кројни делови

-        Комплетира искроени делови

-        Применува термофиксирање на искроените делови

-        Изработува модел на панталони

-        Чисти конци

-        Пакува готови производи

-        Одржува хигиена на работното место

-        Применува средства и мерки за заштита при работа

 
 1. 9.

Деловна комуникација

-        Соработува со ментор, инструктор, вработени почитувајќи го Кодексот на

-        однесување

-        Ефективно комуницира со клиенти

-        Применува деловен бонтон и етика на работно место

 
 1. НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА
 1. 3.1.Состав на работната група:
  1. Фросина Митковска Цветковска
  2. Викторија Крстевска
  3. 3.2.Почеток на примена на програмата:     Учебна 2021 / 2022 година
 1. ОДОБРЕНА ПРОГРАМА ОД ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО

Директорот на установата за стручно образование СОУ,, Перо Наков ‘‘, Куманово

                                                                                                           

ја одобри примената на програмата за феријална практика.

                                          Директор

                                       Мила Ж.Димковска                                                                     М.П.

 

 

 

 

СОУ,,Перо Наков ‘‘, Куманово

ПРОГРАМА

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

   ________III__________

   (година)

Техничар за изработка на облека_

(образовен профил/квалификација)

_Текстилно-кожарска/Текстил,кожа и слични производи

(струка/сектор)

_Куманово, 2022год_

(место) (година)

БРОЈ НА ДЕНОВИ ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА:15

 1. 2.СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

Реден број

Теми9/Модуларни единици10

Конкретни цели/Резултати од учење11

Целите/резултатите од

учење што може да се

постигнат кај

работодавачот

(√)

1.

Планирање и организирање

на активности

-        Следи   упатства и процедури за работа од   ментор, инструктор

-        Чува опрема и материјали

-        Разликува   мерки и средства за заштита при         работа

 

2.

Оперативна подготовка за изработка на облековни предмети

-        Набројува елементи за техничко-технолошка документацаја

-        Изготвува техничко-технолошка документација за изработка на фустан, кошула, панталони, работна облека

 

3.

Технолошка подготовка за изработка на облековни предмети

-          Изработува план на операциите за изработка на фустан, кошула, панталони, работна облека

-          Изработува технолошки лист

-          Чита работни налози

 

4.

Изработка на облековни предмети (фустан, кошула,

-        Рачно изработува кројна слика со шаблони

-        Пренесува кројна слика на кројна наслага

 
 

панталони, работна облека) со готови шаблони

-

-

Правилно избира средства за грубо и фино кроење

Врши грубо и фино кроење

 
   

-

Обележува и нумерира кројни делови

 
   

-

Комплетира искроени делови и формира снопови

 
   

-

Одредува параметри за термофиксирање во зависност од видот на материјалот

 
   

-

Врши термофиксирање на искроени делови

 
   

-

Изработува поедноставни модели на   фустан, кошула, панталони и работна облека

 
   

-

Чисти конци

 
   

-

Пакува готови производи

 
   

-

Одржува хигиена на работното место

 
   

-

Применува средства и мерки за заштита

 

5.

Деловна комуникација

-

-

Соработува со ментор, инструктор, вработени почитувајќи го Кодексот на однесување

Ефективно комуницира со клиенти

 
   

-

Применува деловен бонтон и етика на работно место

 

9Теми се однесуваат на целно дизајнирани наставни програми (нереформирани)

10Модуларни единици се однесуваат на наставни програми дизајнирани со резултати од учење (реформирани). При запознавање на работодавачите со програмата, пожелно е да ја пополнат последната колона, врз основа на која ќе се изработи Планот.

 1. 3.НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

3.1. Состав на работната група:

1. Розана Деспотовиќ

3.2. Почеток на примена на програмата:             Учебна _2021 / _2022 година

4. ОДОБРЕНА ПРОГРАМА ОД ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО

Директорот на установата за стручно образование СОУ„Перо Наков“ Куманово     ја одобри примената на Програмата за феријална практика.        

                                                                                     Директор

                                                                ______________________________   М.П.

                                                                         (име, презиме и потпис)

 

 

 

СОУ,,Перо Наков‘‘, Куманово

ПРОГРАМА

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 

III година

Техничар за обувки

Текстил, кожа и слични производи

 

Куманово,  март 2022 г.


 1. БРОЈ НА ДЕНОВИ ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА: 15
 2. 1.

2.СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

Реден број

Модуларни единици

Резултати од учење

Резултати од учење што може да се постигнат кај работодавачот

 

Материјали за изработка на долни делови на обувки

-        Дискутира за материјали за изработка на долни делови

-        Презентира разни видови материјали според намена

-        Дефинира склоп и потсклоп

-        Објаснува значење и карактеристики на природна ѓонска кожа

-        Наведува и анализира помошни материјали за долни делови на обувки

-Разликува видови на материјали за изработка на долни делови на обувки според намена

-Опишува својства на материјали за изработка на долни делови на обувки

-Избира материјал за долен дел на обувки според видот и намената

 1. 2.

Кроење на долни делови на обувки

-        Наведува правила за кроење на долни делови на обувки

-        Демонстрира постапка на поставување на штанц ножеви за кроење

-        Демонстрира процес на кроење на долни делови на штанц машина

-        Дава упатства за кроење на долни делови на обувки

-Разликува видови на штанц ножеви,уреди и помошни средства за кроење на долни делови на обувки

-Врши правилно штанцање на долни делови

-Рационално искористува материјал при кроење

-Крои долни делови од обувки

 1. 3.

Обработка на долни делови на обувки

-        Дискутира за долни делови на обувки

-        Набројува и презентира долни делови

-        Објаснува начин на обработка на табан,потпетица,луб и др. делови

-        Демонстрира начин на обработка на табан,луб и sидани потпетици

-        Дава насоки за обработка на искроени долни делови на обувки во зависност од видот на материјалот

-        Организира посета на одделение за изработка на долни делови на обувки

-Објаснува функција на долни делови на обувки

-Објаснува цел и значење на обработка на:табан,табаница,потпетица,луб и друго

-Врши обележување на долни делови

-Објаснува основни карактеристики на различни видови на машини за обработка на долни делови на обувки и нивна примена

-Прави разлика во структура на долни делови на обувки во зависност од нивната намена

-Обработува долни делови на обувки во зависност од видот на материјалот

3.НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

 1. Татјана Димитриевска

             3.2 Почеток на примена на програмата:     Учебна 2021/2022 година

 1. ОДОБРЕНА ПРОГРАМА ОД ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО

Директорот на установата за стручно образование СОУ,, Перо Наков‘‘, Куманово

                                                                                                           

ја одобри примената на програмата за феријална практика.

                                        Директор

                                       Мила Жибак Димковска                                                                   М.П.

 

 

 

СОУ : „ Перо Наков “ – Куманово

 

ПРОГРАМА

 

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 

III година

 

Образовен профил,квалификација:Економски техничар

 

Сектор: Економија,право и трговија

 

Куманово, 2022 година

 

Број на денови за феријална практика :10

 

СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

 1. 1.
 2. 2.

Запознавање со услови за изведување на феријална пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

-Разликува елементи на план за безбедност и заштита при работа

-Почитува позитивни правни прописи за изведување на феријална практика

-Разликува организациска клима и култура кај работодавачот.

-Изработува дневник за феријална практика

 

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

 

Документи за извоз и увоз и извозно-увозно царинење на стоките.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Идентификува видови меѓународни документи за извоз и увоз на стоки

- Препознава, опишува понуда, порачка, сертификат за квалитет и сертификат за потекло на стоката

- Елаборира трговска фактура, испратница, приемница, повратница и спецификација на стоката

- Објаснува кои се транспортни документи

- Разликува камионски, железнички и авионски товарен лист

- Препознава документи за извозно и увозно царинење

- Опишува уверенија за стоката и документи за осигурување на стоката

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО   ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

3

Сметководствена евиденција на настани поврзани со парични средсва на трансакциска сметка и касово работење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

-применува програм за сметководствена евиденција

-применува соодветни конта од сметковниот план

-идентификува документи за сметководствена евиденција

-пресметува данок на додадена вредност по соодветна стапка

--изработува излезна фактура

- препознава бабкарски извод и негово значење

-изработува патен налог за службено патување

- разликува елементи на патна сметка

- пополнува инструменти за плаќање ПП- 30,40 и 50

- пополнува каса прими и исплати

- составува благајнички извештај

- евидентира благајнички извештај и банкарски извод.

 

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

4

Начини на промоција на производ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Идентификува облици на промоција

- Разликува видови економска пропаганда

- Препознава лична продаќба и промоција на продажба

- Објаснува е - трговија

- Предлага видови наградни игри

- Опишува потреба од фискализација

- Предлага различни методи на промоција на производ

- Демонстрира продажба преку социјални мрежи

- Дава предлози за изработка на промотивен материјал

 

 

 

2.НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

 

2.1.Состав на работната група:

 

     1.Горан Јовановиќ

 

       2.Викторија Јовчевска

 

       3.Гордана Ж. Стојановска

 

2.2.ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА:     Учебна 2021/2022

 

СОУ : „ Перо Наков “ – Куманово

ПРОГРАМА

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

III година

Образовен профил,квалификација:Бизнис администратор

Сектор: Економија,право и трговија

Куманово, 2022 година

Број на денови за феријална практика :10

СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

 1. 1.
 2. 2.

Запознавање со услови за изведување на феријална пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

-Разликува елементи на план за безбедност и заштита при работа

-Почитува позитивни правни прописи за изведување на феријална практика

-Разликува организациска клима и култура кај работодавачот.

-Изработува дневник за феријална практика

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

 

Водење на деловодни книги, електронски деловодник и архивско работење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Идентификува што е деловодник

- Опишува содржини на рубрики во деловодник

- Разликува системи на евиденција на документи во деловодник

- Врши пренос на основен број во деловодникот

- Препознава различни видови канцелариски книги – регистар, внатрешно доставна книга, референтска книга, архивска книга  

- Објаснува водење на електронски деловодник

- Креира скенирање на документи во електронски деловодник

- Објаснува мерки за безбедност за заштита на податоци

- Идентификува архивски и документарен материјал

- Класифицира видови документи според Планот за архивски знаци

- Пополнува рубрики во архивска книга

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО   ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

3

Пазар и пазарни структури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

-        Разликува пазарни структури

-        Наведува во која пазарна структура припаѓа работодавачот

 

 

Реден

број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

4

 

Управна кореспонденција и тек на управна постапка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Идентификува поим и значење на управната кореспонденција

- Ги образложува составните делови на поднесоците во управната коресонденција

- Разликува и составува поднесоци во управна постапка : барање, молба, приговор, предлог

- Опишува процес на постапување со поднесоците во управната постапка

- Идентификува поим и тек на управна постапка

- Наведува содржина, форма и рок за поднесување на жалба во управна постапка

- Изработува жалба во управна постапка

 

 

2.НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

2.1.Состав на работната група:

     1.Елена Костиќ Кипријановска

       2.Даниела Илијевска

       3.Сара Каревска

2.2.ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА:     Учебна 2021/2022

 

 

 

 

 

 

Светски ден на аутизмот 

Одбележување на светскиот ден на аутизмот 2-ри Април , заедно со учениците од СОУ "Перо Наков" и ССОУ "Киро Бурназ"-Куманово 

 

56178710 2149088471844608 7853912823942873088 n56209501 2149088515177937 6360211803569389568 nПоказна вежба за укажување на прва помош

Волонтерите од Црвен крст на Република Македонија - општинска организација Куманово, на 02.04.2019 година го посетија нашето училиште и одржаа симулациска показна вежба пред ученици и наставнци за правилно укажување прва помош на повредени лица во холот на училиштето.

55892521 1358488290959294 5816003644318810112 n55897334 1358488217625968 3624274140883582976 n55945054 1358488220959301 1345257493105737728 n56352725 1358488470959276 1940038222251819008 n56526773 1358488437625946 8636151425107230720 n

55813609 1358488407625949 4580109968623009792 n 

" Европски квиз на парите "
 
Денеска 27.03.2019 година, учениците од прва година од нашето училиште учествуваа на националниот натпревар "Европски квиз на парите". Натпреварот беше организиран од страна на Народната Банка на Република Северна Македонија и Македонска Банкарска Асоцијација.
 
" Европски квиз на парите "
 

Денеска 13.03.2019 во нашето училиште беше организирано тестирање на ученици од прва година, за учество во Европскиот квиз на парите, организиран од страна на Народната Банка на Република Северна Македонија и Македонска Банкарска Асоцијација. Учениците кои постигнаа најдобар успех на првиот прелиминарен тест, директно се класифицираа за учество во вториот прелиминарен тест. Најдобрите од нив ќе учествуваат на Националниот квиз кој ќе биде организиран на Економскиот факултет во Скопје. Им посакуваме успех на нашите ученици кои ќе успеат да се класифицираат во финалните тестови.

 

55465126 318235985711748 7736390840708235264 n53728832 639093486570665 1871862488375492608 n53458210 794291830952014 7557449635434856448 n53625597 2204867556509025 6263733214464966656 n53586672 782185938833192 3187176281242337280 n 

Еко акција 

На ден 06. 03. 2019, еко одборот на нашето училиште предводен од наставникот Јулија Тодоровска Панева, заедно со 10 ученици учествуваа во еко акцијата која ја организираше ЈП "Чистота и зеленило". Акцијата беше спорведена на локацијата "Даштев рид" каде што беше извршено пошумување на оголените предели. 

 

 

53184593 2003607099944528 4808716771253026816 n 153218965 1101441916725708 8663433645781942272 n53246894 388101248434844 2306436264456355840 n 153850152 564050517338842 5055986765857292288 n 154414027 324888948161473 3723213351111622656 n 1Обука на тема: " Кариерно советување на лица со попреченост"

Претставници од нашето училиште, минатата недела учествуваа на тридневна обука за "Кариерно советување на лицата со попреченост" како дел од проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“финансиран од Европската Комисија, преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права.

Активностите на обуката беа насочени кон поддршка на заинтересирани и ангажирани установи за градење капацитети за пружање индивидуално кариерно советување на деца и млади со попреченост во и надвор од образовниот процес, преку советодавна поддршка, проценка на способностите и потребите, поставување на краткорочни и долгорочни цели, истражување на можностите за вработување и подготвување на индивидуализиран кариерен план. На обуката од нашето училиште присуствуваа дефектологЛенче Јовановска и наставник Годана Ж.Стојановска52796977 307697216440000 8938629874227085312 n53046578 265537864335497 2900126759104020480 n 

52699458 309537089626716 1906599904692666368 n

Посета на учениците од СОУ “Перо Наков” на Халбанк АД Скопје, филијала Куманово

Наставник: Габријела Јакимовиќ

akt1  akt2 

 

Посета на сметководствено биро-Сметководство “во живо”

Ученици од II-3 во посета на сметководствено биро.
Сметководство “во живо”.
Наставник – Близнаковска Доцевска Ивана

akt3  akt4 
Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search