Активности

СОУ Перо наков

СОУ: „ Перо Наков “ – Куманово

ПРОГРАМА

ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

I година

Образовен профил,квалификација: Економски техничар, Бизнис администратор

Струка:Економско-правна и трговска

Сектор: Економија,право и трговија

Куманово, април 2020 година

Број на денови за феријална практика :10

СОДРЖИНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

Реден

Број

ТЕМИ

/ МОДУЛАРНИ ЕДИНИЦИ /

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

/ РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ /

 

ЦЕЛИТЕ – РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ

  1. 1.
  2. 2.

Запознавање со услови за изведување на феријална пракса

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Разликува елементи на план за безбедност и заштита при работа

- Почитува позитивни правни прописи за изведување на феријална практика

- Разликува организациска клима и култура кај работодавачот.

- Изработува дневник за феријална практика

 

 
 

Бизнис – контекст и опкружување

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Идентификува интерно и екстерно опкружување на претпријатието и факторите кои влијаат врз истото

- Идентификува ресурси и процеси што се користат во претпријатието

- Пресметува амортизација

- Пресметува фиксни, варијабилни,просечни, вкупни и маргинални трошоци

- Пресметува цена на чинење и продажна цена

- Аплицира општествено одговорно однесување при изведување на феријална практика во рамки на претпријатието

 

 

 

 

 

3

Комуникација на работно место

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Применува вербална и невербална со претпоставен и колега

- Применува разни облици на интерна и екстерна комуникација

- Применува разни форми на деловна пишана комуникација: е – mail, меморандум и други документи

- Составува документација за конкурирање за работно место, односно мотивационо писмо, CV, приговор и тужба

 

 

4

Правен однос во деловниот свет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикот /ученичката може да:

- Идентификува права и обврски што произлегуваат од реализација на феријална практика

- Идентификува правни односи што произлегуваат од деловната соработка на субјектот каде се изведува феријална практика со други

- Идентификува правни норми и прописи во работењето на претпријатието кај кое се изведува пракса

- Разликува елементи на законско и договорно застапување врз основа на практичен пример во претпријатието

 

 

2.НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКА И ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА

2.1.Состав на работната група:

     1.Лилјана Петрушевска

       2.Олга Ташковска

       3.Марина Златковска

       4.Зорица Велковска

       5.Фросина Николовска

2.2.ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА:     Учебна 2019/2020

 

 

Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search